Js Sportmassage, oplossingsgericht behandelen door MEER dan massage alleen!!! 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities


a. NGS: de (beroeps)vereniging volledige rechtsbevoegdheid “Nederlands

Genootschap voor Sportmassage”, statutair gevestigd te Arnhem en

kantoorhoudende te 3723MB Bilthoven (gebouw 26) aan de Professor

Bronkhorstlaan 10;

b. NGS-masseur: de masseur die lid is van het NGS;

c. Cliënt: de natuurlijke persoon, die om een of meerdere Diensten van de

NGS-masseur verzoekt c.q. de natuurlijke persoon aan wie de NGS-masseur diensten verleent;

d. Dienst: het verrichten van (be)handelingen door de NGS-masseur.

e. Praktijk: de (mobiele) behandelruimte van de NGS-masseur, inclusief

de wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de Cliënt gebruik van

maakt bij het afnemen van een Dienst van de NGS-masseur;

f. Vertegenwoordiger: de persoon of personen die de Cliënt

vertegenwoordigt of vertegenwoordigen.

g. Prijsopgave: de tarieven horende bij de beschikbare behandelingen ter

uitvoering van de Dienst door de NGS-masseur;

h. Annulering: afzeggen van een reeds gemaakte afspraak met de NGS-masseur voor de uitvoering van een Dienst door de NGS-masseur;

i. SCAS: Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg.

j. WKKGZ: de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg;

k. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, welke gelden tussen

enerzijds de NGS-masseur en anderzijds de Cliënt.


Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden


1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Dienst alsmede op de uitvoering en afhandeling van de Dienst door de

NGS-masseur.

2. Voordat de overeenkomst tot het verlenen van de Dienst door de NGS-masseur wordt gesloten met de Cliënt, wordt de tekst van de Algemene

Voorwaarden door de NGS-masseur schriftelijk beschikbaar gesteld

aan de Cliënt.

3. De Cliënt gaat met de Algemene Voorwaarden akkoord voor aanvang

van de eerste Dienst. Indien de Algemene Voorwaarden worden

gewijzigd worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden wederom aan

de Cliënt ter hand gesteld voor de eerste Dienst na wijziging van de

Algemene Voorwaarden.

4. Op verzoek van de Cliënt zal de NGS-masseur de Algemene

Voorwaarden toelichten.


Artikel 3. Afwijking van de Algemene Voorwaarden


1. Tussen de Cliënt en de NGS-masseur kan afgeweken worden van

hetgeen opgenomen in de Algemene Voorwaarden, indien de afwijking

niet ten nadele van de Cliënt komt en de afwijking schriftelijk is

bevestigd.

2. Een afwijking van de Algemene Voorwaarden geldt voor de toekomst

en heeft geen terugwerkende kracht.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst


1. De overeenkomst tussen de NGS-masseur en de Cliënt komt tot stand

op het moment dat een Dienst van de NGS-masseur door de Cliënt

wordt ingepland of op het moment dat de NGS-masseur in reactie op

een verzoek van de Client een Dienst aanvaard en inplant.

2. De overeenkomst tussen partijen strekt rechtstreeks tot het verrichten

van de Dienst bestaande uit (be)handelingen ten aanzien van de Cliënt.

3. De overeenkomst met de NGS-masseur tot het verlenen van een of

meerdere Diensten kan worden aangegaan door:

a. de Cliënt zelf indien deze de leeftijd van 16 jaar al heeft bereikt en

niet wilsonbekwaam is;

b. zowel de Cliënt als diens ouders of voogd, indien de Cliënt tussen

de 12 en 16 jaar is;

c. de ouders of de voogd van de Cliënt, indien deze de leeftijd van 12

jaar nog niet heeft bereikt;

d. een vertegenwoordiger van de Cliënt, zoals bedoeld in lid 4 van dit

artikel, indien de Cliënt wilsonbekwaam dient te worden beschouwd

(Client kan niet in staat worden geacht tot een redelijke waardering

van hun belangen ter zake van een beslissing of situatie die aan de

orde is).

4. De overeenkomst tot het verlenen van een of meerdere Diensten door

de NGS-masseur kan worden aangegaan met een vertegenwoordiger

van de Cliënt. De vertegenwoordiger treedt namens de wilsonbekwame

Cliënte op en zal de belangen van de Cliënt behartigen. Als

vertegenwoordiger kunnen in rangorde optreden:

a. een door de rechter benoemde curator of mentor;

b. een schriftelijk door de Cliënt gemachtigde;

c. de echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel;

d. een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van Cliënt.


Artikel 5. Het NGS


1. Het NGS is de beroepsorganisatie, welke zorgdraagt voor:

a. het bevorderen van de belangstelling voor de massage;

b. de behartiging van de belangen van de massage;

c. de behartiging van de belangen van haar leden;

d. het waarborgen van de theoretische en praktische kennis van de

NGS-masseur in Nederland;

e. het mede bevorderen van de gezondheid van mensen door middel

van massage.

2. De NGS-masseur is lid van het NGS en kan een licentie van het NGS

conform het licentiebeleid van het NGS houden. Dit licentiebeleid van

het NGS is gepubliceerd op haar website en wordt steeds ge-update.


Artikel 6. Verplichtingen NGS-masseur


I. met betrekking tot verstrekking van informatie

1. De NGS-masseur licht de Cliënt op duidelijke wijze in, die past bij zijn

bevattingsvermogen, en overlegt tijdig met de Cliënt over het

voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de

ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de

gezondheidstoestand van de Cliënt. De NGS-masseur licht een Cliënt

die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze

in als past bij zijn bevattingsvermogen.

2. De informatieverplichting wordt ingevuld aan de hand van de volgende

omstandigheden:

a. de aard en het doel van het onderzoek of de (be)handeling die hij

noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen;

b. de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid

van de Cliënt;

c. andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking

komen;

d. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens

gezondheid voor wat betreft het terrein van het onderzoek of de

(be)handeling.

e. de termijn waarop de mogelijke methoden van onderzoek of

(be)handelingen kunnen worden uitgevoerd en de verwachte

tijdsduur ervan.

3. De NGS-masseur verschaft in ieder geval informatie over het volgende:

a. de gegevens (naam en functie) van de NGS-masseur;

b. de te verlenen massagebehandeling;

c. de gehanteerde tarieven;

d. de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt om vooraf na te gaan in

hoeverre de kosten van een behandeling door de NGS-masseur

krachtens een verzekering worden vergoed;

e. openingstijden en bereikbaarheid;

f. deze algemene voorwaarden en de door de NGS-masseur

gehanteerde betalingsvoorwaarden;

g. de klachtenprocedure;

h. geldigheid van een NGS-licentie of SCAS-certificering.

4. De NGS-masseur informeert de Cliënt indien zich wijzigingen hebben

voorgedaan ten aanzien van de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde

gegevens.

5. De NGS-masseur verleent op verzoek van de Cliënt schriftelijk of

elektronisch de informatie over lid 2 en 3 van dit artikel.

II. de professionele standaard van de NGS-masseur

6. De NGS-masseur handelt in overeenstemming met de op hem rustende

verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de geldende professionele

standaard en kwaliteitseisen van het NGS en overige relevante

wetgeving welke op hem van toepassing is, zoals de WKKGZ (indien

van toepassing) en AVG.

Onder de professionele standaard van de NGS-masseur vallen

(be)handelingen

a. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is,

tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de

Cliënt,

b. waarbij de rechten van de Cliënt zorgvuldig in acht worden

genomen en de Cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.

7. De professionele standaard van de NGS-masseur houdt in een oordeel

van hetgeen in de gegeven omstandigheden als juist en correct

handelen wordt gezien door andere beroepsbeoefenaren.

III. met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

8. Bij de uitvoering van zijn taken zal de NGS-masseur zich houden aan

de verplichtingen uit hoofde van verwerking van persoonsgegevens, in

het bijzonder de verwerking van medische persoonsgegevens.


Artikel 7. Verplichtingen van de Cliënt


1. De Cliënt is verplicht alle relevante inlichtingen te verstrekken voor

aanvang van de overeenkomst met de NGS-masseur en uiterlijk voor

de uitvoering van de eerste Dienst door de NGS-masseur.

2. De Cliënt verschaft tevens alle medewerking aan de NGS-masseur, die

redelijkerwijs voor een goede uitvoering van de Dienst noodzakelijk is.

3. De Cliënt informeert de NGS-masseur tertston ook over nieuwe

relevante omstandigheden, zoals:

a. wijzigingen in de gezondheidssituatie van de Cliënt;

b. het gebruik van geneesmiddelen inclusief het stoppen met dit

gebruik;

c. wijzigingen in de vertegenwoordiging van Cliënt;

d. de eventuele toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling

natuurlijke personen.

4. De Cliënt dient de financiële afspraken met de NGS-masseur ten allen

tijde stipt na te komen.


Artikel 8. Bescherming van de persoonsgegevens van de Cliënt


1. De NGS-masseur neemt de noodzakelijke technische en

organisatorische maatregelen voor een adequate bescherming van de

persoonsgegevens van de Cliënt.

2. De NGS-masseur houdt een dossier bij omtrent de uitvoering van de

Dienst, waarin zijn opgenomen de relevante persoonsgegevens,

relevantie medische gegevens waaronder indicaties alsmede de

persoonsgegevens van de ouders ( indien van toepassing), een

eventuele curator, mentor, voogd of vertegenwoordiger van de Cliënt.

3. In het dossier houdt de NGS-masseur aantekening van de gegevens

omtrent de gezondheid van de Cliënt en de Dienst aanzien uitgevoerde

verrichtingen en neemt andere gegevens daarin op, een en ander voor

zover dit voor een goede hulpverlening aan de Cliënt noodzakelijk is.

4. De NGS-masseur bewaart het dossier van de Cliënt gedurende twintig

jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het

dossier heeft plaatsgevonden, of langer als dit redelijkerwijs uit goede

zorg voortvloeit.

5. De NGS-masseur vernietigt de persoonsgegevens uit het dossier in de

volgende gevallen:

a. de informatie is niet of niet meer relevant voor de uitvoering van de

Dienst van door de NGS-masseur, tenzij er sprake is van een

wettelijke bewaartermijn die nog niet verstreken is;

b. na het verstrijken van 20 jaar na het kalenderjaar, waarin de laatste

Dienst is uitgevoerd;

c. indien de NGS-masseur daartoe door een rechter wordt verplicht

middels een in kracht van gewijsde gegane vonnis.

6. De NGS-masseur beschikt over een privacyverklaring. Deze

privacyverklaring is raadpleegbaar op de website van de NGS-masseur.

7. In de privacyverklaring van de NGS-masseur is opgenomen onder

andere:

a. de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de

persoonsgegevens van de Cliënt;

b. dat de verwerking conform de AVG en binnen de EER plaatsvindt;

c. dat er verwerkersovereenkomsten zijn gesloten met partijen, die de

persoonsgegevens namens de NGS-masseur verwerken;

d. op welke wijze de Cliënt gebruik kan maken van zijn rechten van

betrokkenen uit de AVG zoals het recht op inzage, het recht op

correctie, het recht op beperking van de verwerking, het recht om

vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit kunnen worden

uitgeoefend op de wijzen zoals door de NGS-masseur in zijn

privacyverklaring is opgenomen.

e. de gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens, indien de Cliënt

een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens wilt

indienen.


Artikel 9. Opzeggen, opschorten of weigeren Dienst door de NGS masseur


1. De NGS-masseur kan, met gewichtige redenen, de overeenkomst tot

het verrichten van de Dienst opzeggen.

2. Gewichtige redenen zijn aanwezig indien de relatie tussen NGS masseur en de Cliënt onhoudbaar is geworden waardoor van de NGS masseur in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst

wordt voortgezet. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

a. de aard en/of omvang van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de

expertise of de mogelijkheden van de NGS-masseur te buiten;

b. de Cliënt vertoont zeer onheus of agressief gedrag;

c. de NGS-masseur heeft een ernstig conflict met de Cliënt en/of de

Cliënt wil niet meewerken aan de behandeling;

d. de Cliënt weigert voortdurend de rekening te betalen;

e. de NGS-masseur heeft een aanzienlijk belang bij het beëindigen van

de overeenkomst.

3. De NGS-masseur zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam

zijn bij het vinden van een alternatief voor de Cliënt.

4. De NGS-masseur is gerechtigd gemotiveerd op inhoudelijke gronden

het uitvoeren van de Dienst te weigeren.

5. De NGS-masseur is bij een betalingsachterstand van twee verleende

Diensten gerechtigd om verdere dienstverlening aan de Cliënt op te

schorten.


Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst door de Cliënt


1. De Cliënt is vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen.

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de Cliënt.


Artikel 11. Afspraken en Annulering


1. Ingeplande afspraken voor de uitvoering van een of meerdere Diensten

staan in beginsel vast.

2. Na het plannen van een afspraak ontvangt de Cliënt een bevestiging

van de afspraak alsmede de huisregels van de NGS-masseur, die

mede van toepassing zijn bij de komst van de Cliënt naar de praktijk.

De Client zal zich ten allen tijden tevens houden aan de huisregels van

de praktijk van de NGS-masseur.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan door de Cliënt de afspraak

geannuleerd worden en zijn daar afhankelijk van het tijdstip van

annulering kosten aan verbonden. De kosten bedragen:

a. 72 uur voor de geplande afspraak:50% van de Dienst;

b. 36 uur voor de geplande afspraak: 75% van de Dienst;

c. Binnen 24 uur voor de geplande afspraak: 100% van de Dienst.

4. Annuleringen dienen worden geaccepteerd als annulering indien deze

per mail, per telefoon of per Whatsapp aan de NGS-masseur of aan de praktijk zijn

doorgegeven, Ten aanzien van de kosten is het tijdstip van ontvangst

van de annulering door de NGS-masseur of diens praktijk

doorslaggevend.


Artikel 12. Betaling van de Dienst


1. De prijs van de Dienst luidt steeds in Euro’s en is inclusief btw en

overige kosten.

2. De Dienst dient in Euro’s te worden voldaan middels contant of tikkie op de

door de NGS-masseur opgegeven bankrekening zonder enige korting

of verrekening.

3. Betaling van de Dienst dient conform de betalingsvoorwaarden van de

NGS-masseur plaats te vinden. Deze betalingsvoorwaarden kunnen

zijn:

a. Betaling vooraf voor de gehele Dienst of de Diensten;

b. Betaling van een met de NGS-masseur overeengekomen voorschot

en de restant betaling in termijnen, doch uiterlijk binnen 4 weken na

het uitvoering van de laatste Dienst door de NGS-masseur;

c. Betaling geheel of deels middels een door de NGS-masseur

erkende waardebon of voucher, waarbij de gehele Dienst uiterlijk op

de dag na uitvoering van de laatste Dienst moet zijn voldaan.

4. De NGS-masseur is gerechtigd de uitvoering van zijn Dienst te staken

en gestaakt te houden totdat de Cliënt zijn betalingsverplichtingen heeft

hervat c.q. heeft voldaan.


Artikel 13. Ingebrekestelling, wettelijk rente en buitengerechtelijke

incassokosten


1. De Cliënt, die niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet

is van rechtswege in gebreke en verzuim door het verstrijken van de

betalingstermijn.

2. Vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn is de Cliënt

de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten aan de

NGS-masseur verschuldigd.

3. Indien de Cliënt, ondanks daartoe te zijn aangemaand, niet voldoet aan

zijn betalingsverplichtingen of daarvoor een redelijke betalingsregeling

treft is de NGS-masseur gerechtigd een procedure te starten bij de

kantonrechter. In deze procedure zal de NGS-masseur de rechter

verzoeken om de Cliënt te veroordelen tot betaling van de hoofdsom,

de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten, de

deurwaarderskosten, het griffierecht, de kosten rechtsbijstand alsmede

alle andere door de NGS-masseur gemaakte kosten ter verkrijging van

betaling van de door hem uitgevoerde Dienst.


Artikel 14. Klachtenbehandeling


1. Voordat een klachtenbehandeling plaatsvindt bespreekt de Cliënt zijn

ontevredenheid met de NGS-masseur.

2. Na bespreking met de NGS-masseur kan de Cliënt zijn klacht in

behandeling laten nemen bij de klachtenfunctionaris. Deze zorgt voor

opvang van de klacht, kan bemiddelen en kan een oplossing voor de

klacht aandragen. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk. Naam

en contactgegevens van de klachtenfunctionaris worden door de NGS masseur op eerste verzoek van de Cliënt aan de Cliënt verstrekt.

Tevens zijn de gegevens te vinden op

www.vindeenmasseur.nl/klachtovereenmasseur.

3. De NGS-masseur zorgt voor afdoende verwijzing naar de

klachtenregeling en de klachtenfunctionaris op zijn website en/of in de

wachtkamer van de praktijk. Een papieren versie van de

klachtenregeling wordt op eerste verzoek van de Cliënt aan de Cliënt

verstrekt.

4. De Cliënt ontvangt binnen zes weken na indiening van de klacht, een

schriftelijke mededeling van de klachtenfunctionaris.

5. De in het vierde lid bedoelde termijn kan met ten hoogste vier weken

worden verlengd.

6. Aan de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris zijn

geen kosten verbonden.

7. De Wkkgz kan overeenkomstig zijn van toepassing op de behandeling

van klachten.


Artikel 15. Geschillenregeling


1. De NGS-masseur die ingaat op een zorgvraag is aangesloten bij het

NGS-Klachtenservice Wkkgz. Deze is de erkende geschilleninstantie

voor NGS-masseur die een Dienst verrichten die verder gaat dan enkel

het losmaken van spieren.

2. Een geschil ontstaat, indien:

a. in strijd is gehandeld met de klachtenprocedure onder de Wkkgz;

b. de schriftelijke mededeling die de Cliënt heeft ontvangen op grond

van artikel 17 lid 1 Wkkgz, zijn klacht in onvoldoende mate

wegneemt;

c. niet verwacht kan worden dat de Cliënt onder de gegevens

omstandigheden zijn klacht indient bij NGS-masseur.

3. De Cliënt en de NGS-masseur kunnen een geschil voorleggen aan de

Geschillencommissie zoals genoemd in de klachten- en

geschillenregeling van de NGS-masseur. In de geschillenregeling wordt

de termijn waarbinnen een geschil moet worden ingediend bepaald.

4. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden uitspraak na

de voorlegging van het geschil uitspraak. Deze kan een vergoeding

toekennen van ten hoogste €25.000,-.

5. Geschillen kunnen ter beslechting ook worden voorgelegd aan de

rechter.

6. De Wkkgz is overeenkomstig van toepassing op de behandeling van

geschillen.


Artikel 16. Overmacht


Indien de NGS-masseur zijn verplichtingen uit de overeenkomst tot verlening

van een of meerdere Diensten niet, niet tijdig of niet

behoorlijk kan nakomen ten gevolge van van buiten komende oorzaken en

omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan de NGS-masseur kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort

tot op het moment dat de NGS-masseur alsnog in staat is deze op de

overeengekomen wijze na te komen.

Stakingen, overheidsmaatregelen, stagnatie in de geregelde gang van zaken

binnen zijn onderneming onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden

van de persoon die de Dienst uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het

tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of

diensten worden onder overmacht begrepen.


Artikel 17 Aansprakelijkheid


1. De aansprakelijkheid van de NGS-masseur, voor zover deze door zijn

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag

dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in

enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de

verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van NGS-masseur

beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat NGS-masseur

in de laatste maand van de Client voor zijn werkzaamheden in de

betreffende overeenkomst heeft ontvangen.

2. De NGS-masseur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook

ontstaan doordat de NGS-masseur is uitgegaan van door of vanwege

de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. NGS-masseur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken

in de onderneming van de Cliënt, gederfde winst, gemiste besparingen

en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel

veroorzaakt door de uitvoering van de

werkzaamheden door NGS-masseur.

4. De NGS-masseur heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover

mogelijk, de schade van de Cliënt ongedaan te maken.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of

grove schuld van de NGS-masseur.


Artikel 18 Rechts- en forumkeuze


1. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten worden beheerst door

het Nederlandse recht.

2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde

rechtsbank in de plaats waar de NGS-masseur is gevestigd, tenzij een

andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen gelden.


Aalten, 20 november 2021

E-mailen
Bellen
Map